logod2 1

LÕI LỌC KHÍ MÁY NÉN KHÍ Lọc Đường Ống Sotras

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Lọc Đường Ống Sotras

Lõi lọc khí thô SM 9017, Lõi lọc khí thô SM 9021, Lõi lọc khí thô SM 9025, Lõi lọc khí thô SM 9029, Lõi lọc khí thô SM 9033, Lõi lọc khí thô SM 9037, Lõi lọc khí thô SM 9041, Lõi lọc khí thô SM 9045, Lõi lọc khí thô SM 9049, Lõi lọc khí thô SM 9053

Lõi lọc khí SM 9018, Lõi lọc khí SM 9022, Lõi lọc khí  SM 9026, Lõi lọc khí  SM 9030, Lõi lọc khí SM 9034, Lõi lọc khí SM 9038, Lõi lọc khí SM 9042, Lõi lọc khí  SM 9046, Lõi lọc khí SM 9050, Lõi lọc khí SM 9054

Lõi lọc khí tinh SM 9019, Lõi lọc khí tinh SM 9023, Lõi lọc khí tinh SM 9027, Lõi lọc khí tinh SM 9031, Lõi lọc khí tinh SM 9035, Lõi lọc khí tinh SM 9039 , Lõi lọc khí tinh SM 9043, Lõi lọc khí tinh SM 9047, Lõi lọc khí tinh SM 9051,Lõi lọc khí tinh SM 9055

Lõi lọc carbon SM 9020, Lõi lọc carbon SM 9024 , Lõi lọc carbon SM 9028, Lõi lọc carbon SM 9032, Lõi lọc carbon SM 9036, Lõi lọc carbon SM 9040, Lõi lọc carbon SM 9044, Lõi lọc carbon SM 9048, Lõi lọc carbon SM 9052 , Lõi lọc carbon SM 9056 

HOUSING FILTER

CAPACITY

(m3/min)

CONECTION

(Inch/mm)

PRE FILTER (3 micron)

FINE FILTER   (0.1 micron)

MICRO FILTER

(0.01 micron)

CARBON FILTER    (0.01 micron)

AUTO DRAIN VALVES

GAUGES

SM 9001

1

3/8’’- Ø 17

SM 9017

SM 9018

SM 9019

SM 9020

SM 9100

SM 9730

SM 9002

1.3

½’’ - Ø 21

SM 9021

SM 9022

SM 9023

SM 9024

SM 9100

SM 9730

SM 9003

2

¾’’ - Ø 27

SM 9025

SM 9026

SM 9027

SM 9028

SM 9100

SM 9730

SM 9004

3.3

1’’- Ø 34

SM 9029

SM 9030

SM 9031

SM 9032

SM 9200

SM 9700

SM 9005

5.6

1’’- Ø 34

SM 9033

SM 9034

SM 9035

SM 9036

SM 9200

SM 9700

SM 9006

8.5

1 ½’’ - Ø 49

SM 9037

SM 9038

SM 9039

SM 9040

SM 9200

SM 9700

SM 9007

13

1 ½’’ - Ø 49

SM 9041

SM 9042

SM 9043

SM 9044

SM 9200

SM 9700

SM 9008

16

2’’- Ø 72

SM 9045

SM 9046

SM 9047

SM 9048

SM 9200

SM 9700

SM 9009

25

2’’- Ø 72

SM 9049

SM 9050

SM 9051

SM 9052

SM 9200

SM 9700

SM 9010

46

3’’- Ø 90

SM 9053

SM 9054

SM 9055

SM 9056

SM 9200

SM 9700